දෙනියාය වතුකරයේ ගැටලු
දෙනියාය වතුකරය ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සමග කතා කිරීමට ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ඇත්තනී ජේසුදාසන් මහතා සහ ප‍්‍රැන්සිස් රාජන් කටයතු කළහ.