හපුතලේ ප‍්‍රකාශනය

ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ යහපත් සමාජයක් සදහා වු තරුණ ව්‍යාපාරය මගින් පරිසරය ආරක්‍ෂා කර එය ඉදිරි පරමරාවන්ට දයාද කරීම උදෙසා පරසරය සහ එහි සියලු සම්පත් ආරක්‍ෂා කර ගැනීම සදහා වු තරුණයින් දිරි ගන්වා ඔවුන් මේ සදහා යොමු කිරීමේ අවැසිතාවයෙන් මෙම හපුතලේ ප‍්‍රකාශනය අත්සන් කොට ප‍්‍රතිඥා දෙන ලදහ.එම අත්සන් සහිත හපුතලේ ප‍්‍රකාශනය ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කමිටු අවස්ථාවේ කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික් සම්බන්ධිකරක විසින් ජාතික කැදවුම්කාරතුමන් වෙත ප‍්‍රදානය කළ මෙහොතයි