පිලිපීනයේ මැලෙක්සි තුන කවීතේ ධීවර ගම්මානයේ කේෂත‍්‍ර හා අධ්‍යයනය