ජගත් කාන්තා දින සැමරුම - 2020 ..... Celebration of International Women's Day