සම්පූර් බලාගාරය ගොඩ නැගීම ලබන වසරේ අරඹයි

Source: Ada 2013.10.11