23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

දෙනියාය වතුකරයේ ගැටලු
දෙනියාය වතුකරය ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සමග කතා කිරීමට ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ඇත්තනී ජේසුදාසන් මහතා සහ ප‍්‍රැන්සිස් රාජන් කටයතු කළහ.