23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

23 වන ජගත් ධීවර දින සැමරුමට දිස්ත‍්‍රික්වල සූදානම

යාපනය දිස්ත‍්‍රික්කයේ සූදානම
මාතර දිස්ත‍්‍රික්කයේ සූදානම
අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ සූදානම
මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කයේ සූදානම