20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබද සංවාදය පුලුල් කිරීම සදහා සිවිල් පුරුවැසියන්ගේ මැදිහත්වීම