23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

කොව්ඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ යාපනය ධීවරයින් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා