23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

රජය පොරොන්දු වී ඇති පරිදි අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල්වලට ලබාදිය යුතු රු.6000 මාසික අතුරු දීමනාව සදහා 2021 අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කරන තුරු අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල් එකතුවේ අපි ඒ ගැන අවදියෙන්!