23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

පුත්තලම් දිස්ති‍්‍රක්කයේ ගෘහමූලික කාන්තාවන් හට ජිවනෝපාධාර ලබා දීම

 

ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයට අයත් පුත්තලම් දිස්ති‍්‍රක් ධීවර සහයෝගිතාව විසින් පුත්තලම් දිස්ති‍්‍රක්කයේ තෝරා ගත් ගෘහමූලික කාන්තාවන් 02 වෙත අදාළ ජිවනෝපාධාර ලබා දීම 2020 නොවැම්බර් මස 06 වන දින කල්පිටිය ප‍්‍රදේශයේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාව සදහා පුත්තලම් දිස්ති‍්‍රක්කයේ කාන්තා කටයුතු සම්බන්ධිකාරිකා නෆ්රා මහත්මිය සහ ස්වෙච්ඡුා සේවක සියාජ් මහතා සම්බන්ධ වූහ.