23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

මාන්නරම දිස්ති‍්‍රක්කයේ ධීවර කර්මාන්තයේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පැවති මාධ්‍ය හමුව