Latest Post

Written By NAFSO on Tuesday, January 21, 2020 | 12:08:00 PMඌව පළාතේ ඉඩම් අයිතිය සදහා වු ජනතා සන්ධානයේ එකතුව 2020 ජනවාරි මස 21 මොනරාගල ප‍්‍රජා සංවිධාන සන්සදය ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. එම අවස්ථාවේදි ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලූවල වර්තමාන තත්ත්වය හා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලදී. මෙහිදි තීරණය කර ගත් කරුණු දහයක් සමග ඉදිරියට යෑමට එකග වු බවත් ඒ අදාළ ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් එක් එක්නායකයින් ද මෙම අවස්ථාවේදී තෝරා ගන්නා ලදී. අවසාන වශයෙන් ඉදිරි මාස සතර සදහා ක්‍රියාකාරි සැලැස්මක් ඔවුන් විසින් මෙහිදි නිර්මාණ කරන ලදී. මෙම අවස්ථාව සදහා ජාතික ධිවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ප‍්‍රැන්සිස් කොස්තා මහතා සම්පත්දායකත්වයෙන් කටයුතු කළහ.

Training Workshop on Rights to Information Act

Written By NAFSO on Monday, January 20, 2020 | 10:41:00 AM

ඉඩම් අයිතිය සදහා වු ජනතා සන්ධානය විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි මස 18 වන දින සංවිධානය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාව සදහා දිස්ත‍්‍රික්ක පහක ජනතා නායකයින් සම්බන්ධ වූහ. මෙම පුහුණුව සදහා සම්පත්දායකත්වය Transparency International Sri Lanka  ආයතනයේ විනෝදිනි නිලධාරිනිය විසින් සපයන ලදී. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත එහි වැදගත්කම හා එහි ප‍්‍රායෝගික ක‍්‍ර‍්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙම පුහුණු වැඩමුළුවේදී සාකච්ඡාවක් ලක් වූහ. මෙම පුහුණු වැඩමුළුවෙන් පසු ඉඩම් අයිතිය සදහා වු ජනතා සන්ධානයේ රැස්වීම් වාරයක් ආරම්භ වු අතර එහිදි ඉදිරි  ක‍්‍ර‍්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස්  වූහ. මෙම අවස්ථාව සදහා ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපරයේ ප්‍රැන්සිස් කෝස්තා මහතා සම්බන්ධ විය.

fhzp cupik njhlu;ghf kf;fs; ,af;fk; %yk; jfty; mwpAk; cupik rl;lk; njhlu;ghd gapw;rp epfo;r;rp xd;W 2020 ij khjk; 18k; jpfp xOq;F nra;ag;gl;lJ. ,e;j re;ju;g;gk; njhlu;ghf Ie;J khtl;lq;fspy; kf;fs; jiytu;fs; fye;Jf; nfhz;ldu;. ,e;j gapw;rp njhlu;ghf tsthsuhf Transparency International Sri Lanka epWtdj;jpd; cj;jpNahfj;ju; tpNdhjpdp  %yk; gapw;rp toq;fg;gl;lJ. jfty; mwpAk; cupik rl;lk;>mjpy; Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; mq;F nray;Kiwahd nraw;ghLfs; njhlu;ghf ,e;j gapw;rp gl;liwapy; fye;Jiuahlg;gl;lJ. ,e;j gapw;rp gl;liwapd; gpd;du; fhzp cupik njhlu;ghd kf;fs; mikg;gpd; $l;lk; Muk;gpj;jNjhL mq;Nf vjpu;fhy nraw;ghLfs; njhlu;ghd fUj;Jfs; fye;Jiuahlg;gl;ld. ,e;j re;ju;g;;gj;jpw;F Njrpa kPdt xj;Jiog;G ,af;fj;jpy; jpU. gpud;rp]; nfh];jh mtu;fs; fye;Jf;nfhz;lhu;.  
A training program was conducted to educate right to information act for the Peoples Alliance for land rights on the 18th January 2020. For this occasion, village leaders from 5 district attended for this training program. Ms.Vinodini of Transparency International Sri Lanka was the resource person  for this program. 
 the important of right the information Act and practical implementation of the RTI was highlighted this WS. After the training program a meeting was held to discussed the future activities of Peoples Alliance for land rights. Mr. Francis Costha of the NAFSO facilitated this program.

දකුණු පළාතේ වතු ඉඩම් සහ වෙනත් ගැටලු පිළිබදව සාකච්ඡාව, Discussion on Estate land and other issues in Southern Province

Written By NAFSO on Thursday, January 16, 2020 | 12:03:00 PMදකුණු පළාතේ පවතින වතු ඉඩම් ගැටලූ සහ වෙනත් පොදු ගැටලූ සම්බන්ධයෙන්  සාකච්ඡාවක් 2020 ජනවාරි මස 04 වන දින ගාල්ල ප‍්‍රදේශයේදී පැවැත්වු අතර එම අවස්ථාව සදහා ගාල්ල සහ මාතර ප‍්‍රදේශවල වතු නියෝජිතයන් සහභාගි වූහ. මෙම ප‍්‍රදේශවල පවතින යටිතල පහසුකම් අවම වීම, අධ්‍යාපනික ගැටලූ ආදී විශේෂ කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදි සාකච්ඡා කළහ. මෙම අවස්ථාව සදහා ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ඇන්තනී ජේසුදාසන් මහතා සහ ප‍්‍රජා අභිලාෂ ජාලයේ සම්බන්ධිකාරක ප‍්‍රැන්සිස් රාජන් මහතා ද සම්බන්ධ වූහ.
njd; khfhzj;jpy; fhzg;gLk; fhzp gpur;rpidfs; kw;Wk; NtW nghJ gpur;rpidfs; njhlu;ghf fye;Jiuahly; xd;W 2020 ij 04k; jpfjp fhyp gpuNjrj;jpy; elhj;jpaNjhL mr; re;ju;g;gk; njhlu;ghf fhyp kw;Wk; khj;jiw gpuNjrq;fspy; fhzp cupikahsu;fs; fye;Jf;nfhz;ldu;. ,e;j gpuNjrq;fspy; fhzg;gLk; mbg;gil trjpfs; Fiwthf fhzg;gLjy;> fy;tp njhlu;ghd gpur;rpidfs; Mfpa tpNrl fhuzpfs; ,q;F ciuahlg;gl;lJ. ,e;j re;ju;gk; njhlu;ghf Njrpa kPdt xj;Jiog;G ,af;fj;jpd; jpU.md;ldp N[Rjhrd; kw;Wk; gpu[h mgpyh\ tiyaj;jpd; ,izg;ghsu; jpU. gpud;rp]; uh[d; fye;jf;nfhz;lhu;.   

A discussion was held 4th of January in Galle on land issues in the estate sector and other common issues for the living in southern province. Easter sector representative of Galle and Matara districts participated for this discussion. At this discussion issues lack of unfractured facilities problems of educational sector was also discussed Mr.Anthoney Jesudasan of NAFSO and the Coordinator of the Praja Abhiliasha Network Mr.Francis Rajan facilitated the program.

பருவகால மீன்பிடி பிரச்சினை....සංක්‍රමණික ධීවර කර්මාන්තය.......... Migration Fishing


The National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO) organized the North-South dialogue on the current issues of migration fishing. The discussion was held at the Fisheries Co-operative Society Union Hall in Mullaitivu on 13th January 2020. Representatives of the districts of Gampaha (Negombo) and Puttalam and representatives of Jaffna, Mannar, Kilinochchi and Mullaitivu in the North participated. The fishermen of the North presented their problem and they said that before the war our Sinhala brothers worked with us. We lived with peaceful environment. They were very small group on that time. But after the war, the fishermen of the South came large a group and settled permanently Many of them use illegal fishing methods. We can't engage with our job. We are not yet advanced in technology. We still use traditional methods for fishing. After more discussion and dialogue with government officers and others we decided we allowed small numbers for fishing in North. (Ex: 72 fishermen for Mullaithevu). But nearly 700 boats have arrived. Most of them using Light Corse, Dynamite and Cylinders. So, we are losing our job and fisheries resources are being destroyed.
We have small area for fishing. So, we cannot allow to fishing in a small area for large number of fishermen. And we cannot give the opportunity for illegal fishing. The North representatives appealed to the representatives of the south to tell your people about our real situation. Please give your support to build our life.
Representatives of South said that, we can understand your situation. Your demands are very reasonable. Therefore, we will discuss this with the South people. And the government should pay attention to solve this problem. We will do what we can for it.
After the discussion the team visited migrant fishing area.
දකුණේ සිට උතුරු වෙරළ ප්‍රදේශවලට ගොස් දකුණේ ධීවරයන් කරන සංක්‍රමණික ධීවර කර්මාන්තය නිසා වර්ථමානයේ පවතින ගැටළු පිලිබදව හා එය සදහා තිරසාර විසදුම් සෙවීම සදහා වන උතුරු දකුණු සංවාදයක් පසුගියදා (13.01.2020)ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරන ලදී . මෙම සංවාදය මුල්ලයිතීවූ ධීවර සමූපාකාර සමිති ශාලාවේදී පැවැත්වුණි . මෙය සදහා මීගමුව සහ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් නියෝජිතයන් හා උතුරේ යාපනය , මන්නාරම , කිලිනොච්චි හා මුල්ලයිතීවූ නියෝජිතයන් සහභාගිවිය . මෙහිදී උතුරේ ධීවරයන් තම ගැටලුව ඉදිරිපත් කල අතර ඔහුන් කියා සිටියේ යුද්ධයට පෙර අපේම සිංහල සහෝදරයෝ අපි එක්ක එකට රැකියාව කළා . අපි ලොකු එකතුවකින් ජීවත් උනේ.. නමුත් යුද්ධයින් පසුව දකුණේ ධීවරයන් අධික ලෙස එවිල්ලා ඒගොල්ලන් ස්ථීරව පදිංචි වෙලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ තහනම් ආම්පන්න . අපිට මාළු අල්ලන්න බැහැ . අපි තාම තාක්ෂණයෙන් දියුණු වෙලා නැහැ . අපි තාම පාරම්පරික ක්‍රමයටයි රැකියාව කරන්නේ .
යුද්ධයෙන් පසුව බොහෝ සාකච්ජා වලින් පසුව අපි සීමිත දෙදෙනෙකුට(උදා ; මුල්ලයිතීවුවල 72 දෙනෙකුට ) අපගේ මුහුදේ රැකියාව කරන්න ඉඩ දුන්නා . දැන් 700ට ආසන්න බෝට්ටු එවිල්ලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ලයිට්කොස්, ඩයිනමයිට් සහ සිලින්ඩර් පාවිච්චි කරලයි රැකියාව කරන්නේ . අපගේ ප්‍රදේශයේ ධීවර සම්පත් විනාශ වෙනවා . අපට හරිහැටි රැකියාව කර ගන්න බැරිව අපේ ආර්ථියක කඩා වැටිලා . යුද්ධයෙන් පීඩාවිදපු අපට තවත් පීඩාවක් .
යුද්ධයට පෙර මේ පාරම්පරිකව රැකියා කරපු අපේම සහෝදරුන් එවිල්ලා රැකියා කරනවාට අපි ගොඩක් කැමති . නමුත් හිතා කුඩා ප්‍රදේශයක විශාල සංක්‍යාවක් එවිල්ලා රැකියා කරන එක අපට දරා ගන්න බැහැ . එනිසා ඔබ ගිහිල්ලා දකුණේ සහෝදරවරුන්ට අපේ තත්වය කියන්න කියා උතුරේ ධීවරයන් ආයාචනා කළා .
සහභාගිවූ දකුණේ අය කියා සිටියේ ඔබගේ දුක අපිට තේරෙනවා . ඔබගේ ඉල්ලීම්ද සාධාරණයි . එනිසා අපි මෙය පිලිබදව අපේ දකුණේ ය සමග සාකච්ජා කරන්නම්. ඒවගේම රජය මේ පිලිබදව අවධානය යොමු කලයුතුයි . එය සදහාත් අපට කල හැකි දේවල් අපි කරන්නම් .
සාකච්ජාවෙන් පසුව කණ්ඩායම ෂේස්ත්‍රයද නිරීක්ෂණය කළහ .
பருவகால மீன்பிடி பிரச்சினைக்கான நிரந்தர தீர்வு ஒன்றை பெறுவதன் மேலுமொரு முயற்சியாக வடக்கு தெற்கு கலந்துரையாடல் ஒன்றை தேசிய மீனவ ஒத்துழைப்பு இயக்கம் கடந்த தினம் (13.01.2020) முல்லைதீவு கடற்தொழிலாளர் கூட்டுறவு சாமாசத்தில் ஏற்பாடு செய்நதிருந்தது . இக் கலந்துரையாடலுக்கு தென் பகுதி சார்பாக நீர்கொழும்பு மற்றும் புத்தளம் மாவட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்துக்கொண்டனர் . இதன்போது வடக்கு மீனவர்கள், " யுத்தத்திற்கு முன்பு எமது பிரதேசத்தில் தென் இலங்கை மீனவர்கள் குறிப்பிட்ட தொகையினர் தொழிலில் ஈடுபட்ட அதேவேளை அவர்கள் பாரம்பரிய தொழில் முறையினேயே செய்து வந்தனர் . எனினும் யுத்தத்திற்கு பிறகு இவர்களின் தொகை அதிகரித்த அதேவேளை இவர்கள் லயிட்கோஸ் , டைனமையிட் மற்றும் சிலிண்டர் பாவித்து மீன் பிடிக்கின்றனர் . எங்களால் இதை தாங்க முடியவில்லை . எனவே நாம் பல கலந்துரையாடல்களை நாடாத்தி குறிப்பிட்ட சிலருக்கு அவகாசம் வழங்கினோம் . ஆனாலும் தற்போது சுமார் 700 படகுகள் தொழிலில் ஈடுபடுவதோடு அநேகர் சட்டவிரோத மீன்பிடியிலேயே ஈடுபடுகின்றனர் .யுத்தத்தினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாம் மேலும் பாதிக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம் . எனவே தெற்கிலிருந்து வந்த நீங்கள் உங்கள் இடங்களுக்கு சென்று எங்கள் நிலைமையை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் . நிம்மதியாக எங்களை வாழ விடச்சொல்லுங்கள் . இதன்போது தெற்கில் இருந்து வந்தவர்கள் " நாங்கள் சென்று உங்கள் நிலைமைகளை எடுத்துச் சொல்கின்றோம் . அத்தோடு அரசாங்கம் இது தொடர்பான அவதானத்தை செலுத்துவதற்குமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்றோம் என்று கருத்து தெரிவித்தனர் . கலந்துரையாடல் முடிய களத்துக்குச் சென்று நிலைமையை நேரில் கண்டறிந்தனர்

Preliminary Italian lessons for Sinhala students 2020

Written By NAFSO on Monday, January 13, 2020 | 12:42:00 PM

NAFSO
NAFSO Convenersdiary
WOMEN
YOUTH
LAND
ACN
IDP
PPD
SRIVIMUKTHI
www.nafsojurney.blogspot.com

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. NAFSO: Towards a Fisher People's Movement - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger