Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය විසින් ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව කාත්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙරළ සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික් පරිසරය අධිකාරිය විසින් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව සමඟ එක්ව පරිසරය සුරැකීමේ වැඩසටහනක් 2023 ජුනි මස 01 වන දින

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය විසින් ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව කාත්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙරළ සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික් පරිසරය අධිකාරිය විසින් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව සමඟ එක්ව පරිසරය සුරැකීමේ වැඩසටහනක් 2023 ජුනි මස 01 වන දින සංවිධානය කරන ලදී. මෙම වැඩසටහනේදී අනාගතයේදී ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් ඇති වන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදි සාකච්ඡා කළ අතර ප්ලාස්ටික් අවම කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදි සාකච්ඡා වු අතර ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් තොර සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට ධීවරයින් අවදි කිරීම මෙහි අරමුණ විය. ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරන්නට මඩකලපු කාත්තන්කුඩි ධීවරයින් එක්ම සැලසුමක් සකස් කළ අතර මේ සඳහා ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ නිරන්තර අධීක්‍ෂණය යටතේ සිදු වන බව සඳහන් විය. සතියේ පළමුවන බ්‍රහස්පතින්දා දින මෙම පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ධීවරයින් විසින් සිදු කරන බව පවසන ලදී.

The three day Para Legals Trainning program conducted by Praja Abhilasha Network at Community Education Centre at Malabe.

The three day Para Legals Trainning program conducted by Praja Abhilasha Network  at Community Education Centre at Malabe. for 26 Para Legals which are affiliated to NAFSO Sri Lanka.  විශේෂයෙන්ම Legal Advocacy Training Program Program out comes are reported as follows;
01.paralegal  සම්බන්ධව මූලික දැනුවත් කිරීම සිදු කළා
02.  මූලික නීති රීති සහ මූලික අයිතීන් පිළිබඳව දැනුවත් වීම සිදු කළා- Ravindra  සහෝදරිය විසින්
03. ඉඩම සහ ඉඩම් නීති රීති පිළිබඳ සකච්චාව සම්පත් සහෝදර විසින් සිදු කළා.
04. මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයකු ගේ හරි ක්‍රියා කලාපයන් කාර්යභාරය
05.සබාවික යන් විසින් ඉදිරි මාස 6 තුළ දී සිදු කරන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සාකච්ඡාව සිදුකළා.
06. සෑම පුද්ගලයෙකුම තම ප්‍රදේශයේ මානව හිමිකම්  කඩවීමක් ඉඩම් ගැටලුවක් ගැටලුවක් සම්බන්ධව සිද්ධියක්  හඳුනා ගත්තා.
ඒ ඉදිරි මාසය තුළදී කෙසේ ගොඩනගා ගත යුතු ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් කළා.
 ඉදිරි මාසය සඳහා වැඩ සැලසුමක් නිර්මාණය වූවා.
Lawyers Sampath Pushpakumara, and Ms. Raveendra Sumathipala conducted main legal contents and Francis Priyankara Costa the Praja Abilasa coordinator presented the Para Legal, Meta Legal and Legal Advocacy concepts.

Mullaitivu District Trendal District Women's Committee meeting was held on 26 May 2023 at Mullaitivu District Red Cross Hall, මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ත්‍රෙන්ඩල් දිස්ත්‍රික් කාන්තා කමිටු රැස්වීම 2023 මැයි මස 26 වන දින මුලතිව් දිස්ත්‍රික් රතු කුරුස ශාලාවේදී

Mullaitivu District Trendal District Women's Committee meeting was held on 26 May 2023 at Mullaitivu District Red Cross Hall with 20 members participating. Among the matters discussed in this district women's committee, especially the current functioning of the women's committees operating at the village level and a turn on the status of the activities launched last year at the village level, it was proposed to organize a round table discussion to inform the officers about the problems commonly faced by women in fishing problems.
Facilitation for this event Mrs. Lavina Hasanti, Women Affairs Coordinator of National Fisheries Solidarity Movement, Mr. Anthony Jesudasan, Program Coordinator, Ms. Sajivika Sujatha and Dakshana, volunteer activists of the youth group participated in this event

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ත්‍රෙන්ඩල් දිස්ත්‍රික් කාන්තා කමිටු රැස්වීම 2023 මැයි මස 26 වන දින මුලතිව් දිස්ත්‍රික් රතු කුරුස ශාලාවේදී සාමාජිකාවන් 20 සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වූහ. මෙම දිස්ත්‍රික් කාන්තා කමිටුවේ සාකච්ඡා කළ කරුණු අතර විශේෂයෙන් ගම්මාන මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන කාන්තා කමිටුවල වත්මන් ක්‍රියාකාරිත්වයත් ග්‍රාමීය මට්ටමේ ගිය වසරේ දියත් කළ ක්‍රියාකාරකම්ල තත්ත්වය පිළිබඳව හැරීමක් ද ධීවර ගැටලු කාන්තාවන් පොදුවේ මුහුණු දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වට මේස සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කිරීමට මෙහිදි යෝජනා විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා පහසුකම් සැලසීම ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ කාන්තා කටයුතු සම්බන්ධිකාරිකා ලවීනා හසන්ති මහත්මිය, වැඩසටහන් සම්බන්ධිකාරක ඇන්තනී ජේසුදාසන් මහතා ද සජිවිකා සුජාතා මහත්මිය ද තරුණ කණ්ඩායමේ ස්වෙච්ඡා ක්‍රියාකාරිනි දක්ෂනා ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

The Beneficiary Selection Committee for Uplifting Livelihoods in Mullaitivu District was held on 26 May 2023 at the Red Cross Hall, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවන මාර්ග නගා සිටුවීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමේ කමිටුව 2023 මැයි මස 26 වන දින රතු කුරුස සංවිධාන ශාලාවේදී

The Beneficiary Selection Committee for Uplifting Livelihoods in Mullaitivu District was held on 26 May 2023 at the Red Cross Hall. For the year 2023, the membership of the Trendal District Women's Committee selected 20 beneficiaries with the aim of uplifting the economy of housewives in six villages. These 20 women housewives were selected after the full agreement of the officers of the village societies. The accuracy of the information was verified by considering the veracity of the information provided by the 20 housewives. 20 people engaged in various self-employment joined this event. In particular, most of the 20 people involved in this event are housewives working as wage earners, and most of these housewives are women whose husbands have died or are disabled in the war.
They are engaged in the production of dry fish, making nutritious drinks, and food production.

Facilitation for this event Mrs. Lavina Hasanti, Women Affairs Coordinator of National Fisheries Movement, Mr. Anthony Jesudasan, Program Coordinator, Ms. Sajivika Sujatha and Dakshana, volunteer activists of the youth group participated in this event.

Kilinochchi District Arumbu District Women's Committee was held on 25th May 2025 at Kilinochchi Poonagar Fisheries Office, කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් අරුම්බු දිස්ත්‍රික් කාන්තා කමිටුව 2025 මැයි මස 25 වන දින කිලිනොච්චි පූනගර් ධීවර කාර්යාලයේදී

Kilinochchi District Arumbu District Women's Committee was held on 25th May 2025 at Kilinochchi Poonagar Fisheries Office. The discussion regarding the progress of the people who helped in last year's livelihood economic process was done here. It was mentioned that the female householders in Kiranchi village get an income of 25000 rupees and it is divided equally among the groups and they develop their livelihood. Here, especially regarding Valaipadu road reconstruction as decisions Decision-making was done here. In June, it was decided to close the Nachchikuda and Velaipadu road and hold a protest. There is a problem with clean drinking water due to the cement factory built in Kontaveli. It was discussed that Arinbu as a women's organization would hold a press conference, especially regarding the problems caused by the use of alcohol. Facilitating this event was Ms. Lavina Hasanti, Women Affairs Coordinator of the National Fisheries Solidarity Movement, Mr. Anthony Jesudasan, Program Coordinator Mrs. Amalajeevani and Mrs. Jayarani also participated in this event.