23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

මාරවිල තොඩුවාව මුහුද ගොඩගලයි

මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය


තිරසර මිරිදිය ධීවර ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡාව


ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය ප්‍රජා අභිලාස ජාලය සමගින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය උපාලි අමරසිංහ මහතා සහ මහාචාර්ය කුලරත්න මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 2020 නොවැම්බර් මස 30 වන දින තිරසර මිරිදිය ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා මිරිදිය ධීවරයින්ගෙන් අදහස් තොරතුරු හා යෝජනා ලබා ගැනීම සිදු විය. කෙසේ වෙතත්, මෙතෙක් අඩුපාඩුවක්ව පවතින තිරසර මිරිදිය ධීවර ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති කම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ අනාගතයට විශාල තර්ජනයක් මෙන් ම අනතුරකට අතවැනීමක් ලෙස සදහන් කළ හැක.