23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

Dear sir Wish Your Happy Birthday


ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ජාතික කැදවුම්කාරතුමෙනි ඔබතුමන්ට සුබ උපන් දිනයක්