23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

UPR වෙබ් අඩවිය එළදැක්වීම

 
UPR වෙබ් අඩවිය එළදැක්වීම හා මෙම වෙබ් අඩවියට මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු හා UPR සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් අන්තර්ගත කොට යම් තොරතුරු එකතුවක් නිර්මාණය කිරීමට මේ හරහා කටයුතු කරන බවත් මෙම නිල වෙබ් අඩවිය www.uprsrilanka.com යනුවෙන් එළිදැක්වීම සිදු කරන ලදී.