23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

"දැලේ මාළු ඇතත් වැලේ වැල් නෑ" , ලංකාදීප පුවත්පත, 2020.11.11