23 වන ජගත් ධීවර දිනය අභිමානයෙන් සමරමු -2020 ...Let us Commemorate 23rd World Fisheries Day - 2020
Let us Proudly Commemorate International Year of Small Scale Fisheries & Aquiculture - 2022

"මාළු කන්න බය වෙන්න එපා; ප්‍රතිශක්තියට හොඳයි - වසංගත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය පසන් ජයසිංහ": 2020.01.11, මව්බිම පුවත්පත ඇසුරින්