Latest Post

මීගමු වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැටසටහන The beach cleaning campaign

Written By NAFSO on Tuesday, February 18, 2020 | 3:32:00 PMමීගමුවේ සිට පෝරුතොට දක්වා වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2020 පෙබරවාරි 15 වන දින පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන මීගමුව හරිත එකතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද අතර එම වැඩසටහන ප‍්‍රදේශ 11 ආවරණය කරමින් පැවැත්විණි. එම ප‍්‍රදේශ අතර මුන්නක්කරය, කුට්ටිදුව, රීටා පාර, පෝරුතොට, කුඩාපාඩුව, කාමච්චෝඩය, වැල්ලවීදිය සහ පලගතුරය ප‍්‍රදේශවල මුහුදු තීරය පිරිසිදු කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියක ලක් කළහ. මෙම වැඩසටහන විවිධ පිරිස්වල එකතුවේ ප‍්‍රතිඵලයක් වන අතර ඒ සදහා ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය, සෝවා ආයතනය, යුධ හා ගුවන් හමුදාව, මුස්ලීම් ජනතාව, වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතැම් උපකරණවල සහය, විදේශ අවතැන්වු ජනතාව සහ දේශීය ජනතාව සම්බන්ධ වූහ. ජනතාව දැනුවත් කරමින් ආරම්භ කළ මෙම වැඩසටහන ස්ටිකර් මගින් ද ජනතා නායකයින් ජනතාව මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ පැහැදිලි කරන ලදී.
The beach cleaning campaign was conducted in the costal belt from Negombo to Pooruthota on 15th February 2020. The campaign was organized by Negombo Green Collective. The event was conducted in the areas of Munnakkaraya, Kuttiduwa, Reeta Road, Bologho Road, Pooruthota, Kudapaduwa, Kamachchode, Wellaweediy and Palagathure.  The campaign was held with the collaboration of NAFSO, SVFWO, ZOA, Air force, Army force, representatives from Muslim communities, costal conversation department, representatives from foreign refugees, CSO members, community leaders, youth and peoples in the particular places. At the beginning of the event, the people were educated by the nominated leaders about the importance of maintaining the sanctity of the beach. As well as, the stickers also were pasted in order to aware the people in above mentioned purpose.

තරුණ පරපුර ආරක්ෂා කරන්න මත්ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්න" Protect Younger Generation Eliminate Drug Hazard"

Written By NAFSO on Monday, February 17, 2020 | 11:37:00 AM"තරුණ පරපුර ආරක්‍ෂා කරන්න. මත්ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්න" යන මැයෙන් මන්නාරම  වලප්පිරායි දිස්ත‍්‍රික් කාන්නා සංවිධානයේ මූලිකත්වයෙන් මන්නාරම ප‍්‍රධාන බස් නැවතුම් පොලේ 2020 පෙබරවාරි 13 වන දින සවස් යාමයේදී අත්සන් ව්‍යාපාරයක් සහ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් පැවත්විණි.
මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් තරුණ පරපුරට සිදුවන හානිය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම ද මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට එරෙහිව අත්සන් ලබා ගැනීම ද මෙම අවස්ථාවේ දී සිදු විය. මෙම අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය කිහිපයක් පැමිණ තොරතුරු ලබා ගත් අතර ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ඇන්තනී ජේසුදාසන් මහතා සහ ලවීනා හසන්ති මහත්මිය ද මන්නාරම් දිස්ත‍්‍රික් සම්බන්ධිකාරක බෙනඩික් කෲස් මහතා ද සජිවක සජිවිකාවන් ද මෙම අවස්ථාව සදහා සහභාගි වූහ.
,sk; re;jjpapdiu ghJfhg;Nghk;. NghijnghUis ,y;yhnjhopg;Nghk;. vDk; njhdpg;nghUspy; kd;dhu; tyu;gpiw khtl;l ngz;fs; mikg;gpd; jiyikj;Jtj;jpy; kd;dhu; gpujhd Ng&e;jp epiyaj;jpy; 2020.khrp 13k; jpfjp khiy Neuj;jpy; ifnahg;g Kaw;rp kw;Wk; Mu;g;ghl;lk; Kaw;rp xd;W ele;jJ. 
Nghijg;nghUs; ghtpg;gpdhy; ,sk; re;jjpapdUf;F Vw;gLk; mopT njhlu;ghf kf;fis mwpTWj;jYk; >Nghijg;nghUs; ghtidf;F vjpuhf ifnahg;gk; ngw;Wf;nfhs;SjYk; ,e;j re;ju;g;gj;jpy; eilngw;wJ. ,e;j re;ju;g;gj;jpy; rpy Clfq;fs; te;J jfty;fis ngw;Wf; nfhz;lNjhL Njrpa kPdt xj;Jiog;G ,af;fj;jpd; jpU. md;ldp N[Rjhrd; kw;Wk; jpUkjp ytPdh `rd;jp mtu;fSk; kd;dhu; khtl;l ,izg;ghsu; jpU. ngdbf; F&]; mtu;fSk; Cf;Ftpg;ghsu;fSk; ,e;j re;ju;g;gj;jpy; fye;Jf; nfhz;ldu;. 
A protest campaign and the signature collection campaign for a petition on ‘Protect Youth, fight against the drug menace’ was conducted by the Women’s group of Mannar,walippari on the 13th of February 2020 at Manner city. 
The purpose of the protest campaign was to educate general public on the damage cause by ‘Drugs’ (substance abuse) and to collect signatures of the general public for a petition on the above subject. Several media personnel participated to cover the event. 
Mr.Anthony Jesudasan, Mrs.Laveniea Hasanthi of NAFSO, Mr.Benadic croose and community mobilizers of the district attended for the program.

පානම කැබිනට් තීන්දුවට අවුරුදු 05...............................Five years for Panama Cabinet decisions

Written By NAFSO on Thursday, February 13, 2020 | 9:41:00 AM

පානම ජනතාවගේ පාරම්පරික ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගැනීමත් සමග එම ඉඩම් නැවත ලබා දීම සදහා රජයෙන් නිකුත් කළ කැබිනට් තීන්දුව ලබා දී අවුරුදු 05 කාලයක් ගත වුවත් කිසිදු පිළිතුරක් පානම ජනතාව වෙත ලැබි නොමැත. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට ගත යුතු ක‍්‍රියාමාර්ග පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් පානම ශ‍්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේදී පානම ශ‍්‍රී චන්ද්‍රරතන ස්වාමින් වහනක්සේගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වු අතර ඒ සදහා ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ  ප‍්‍රියංකර කොස්තා මහතා ද එක් විය.

ගෙවතු වගා නිරීක්‍ෂණය Monitaring to Home Gardening

Written By NAFSO on Wednesday, February 05, 2020 | 4:53:00 PM


ජාතික ධීවර කාන්තා සම්මේලනය National Fisheries Women’s Federation

Written By NAFSO on Tuesday, January 28, 2020 | 8:21:00 PM


ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ කාන්තා සම්මේලනය 2020 ජනවාරි 24 වන දින ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ පුහුණු ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණී. මෙම අවස්ථාව සදහා මීගමුව, ගාල්ල, මාතර, පුත්තලම, කුරුණෑගල, පොළොන්නරුව, මාතර, කළුතර, යාපනය, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය. මුලතිව්, මඩකලපුව, ති‍්‍රකුණාමලය, අම්පාර යන දිස්ත‍්‍රික්ක 14 කින් පැමිණි කාන්තාවන් 42 පමණ මෙම අවස්ථාව සදහා සහභාගි වූහ. ජාතික කාන්තා සම්මේලනයේ සමසභාපතිනි කේ.පී. පද්මලතාමිය විසින් පිළිගැනීම හා අරමුණ පැහැදිලි කිරීම සිදු කළා ය. ජාතික කාන්තා සම්මේලනයේ උප ලේකම්වරිය වු රිමාලිකා මහත්මිය විසින් පසුගිය කාන්තා සම්මේලනයේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා ය. වාර්තාවේ මතු වු කරුණු පදනම් කරගෙන සාකච්ඡුා කිරීම හා වාර්තාව සම්මත කිරීම ඉන් අනතුරුව සිදු විය. 2019 වර්ෂයේ දිස්ත‍්‍රික්ක වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක කළ විශේෂ වැඩසටහන් පිළිබදව ඉදිරිපත් කිරීම හා එම වැඩසටහන්වලින් සිදු වු බලපෑම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදි  සාකච්ඡා කළහ. උතුරු දකුණු ධීවර හා කාන්තා අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන කිලිනොච්චිය හා ගාල්ල දිස්ති‍්‍රක්කවල ඇන්තනී ජේසුදාසන් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය. ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ ජාතික කැදවුම්කරු හර්මන් කුමාර මහතා විසින් වර්තමාන දේශාපාලන තත්වය තුළ කාන්තා නායකත්වයේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළේ ය. ඉන්පසුව 2019 වර්ෂයේ සිටි නිලධාරී මණඩලය ඉවත් වීම හා නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සිදු විය. අනතුරුව 2020 වර්ෂයේ ඉදිරි මාස 04 වැඩ සැලැස්ම සකස් කර ගැනීම ලවීනා හසන්ති මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු වූවා ය.

NAFSO
NAFSO Convenersdiary
WOMEN
YOUTH
LAND
ACN
IDP
PPD
SRIVIMUKTHI
www.nafsojurney.blogspot.com

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. NAFSO: Towards a Fisher People's Movement - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger